Yönetmelikler


ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
 Konu:                     Hukuk Komisyonu Raporu
Dairesi:                   Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Evrak Tarih ve No: 06/04/2010-8472
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılı Mayıs ayı 1. birleşiminin 1. oturumu 14/05/2010 Cuma günü saat 15:00'da yaptığı toplantısında alınan 2010-241 sayılı kararıdır.
Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonunun 10/05/2010 tarihli raporu okunarak yapılan müzakere neticesinde;
 Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği aşağıda sunulduğu gibi;
KOCAELİ  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 BİRİNCİ  BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Kuruluş ve Yasal Dayanak
Madde 2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında 12. 04. 2005 tarih ve 695 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kurulan Ulaşım Dairesi Başkanlığı;
-          Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğü
-          Kara Ulaşımı Şube Müdürlüğü
-          UKOME Şube Müdürlüğü
-          Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
-          Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ nden oluşmaktadır.

Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/ f-l-p ve 21. Maddeleri ile 53593 sayılı Belediye Kanununun 15/ b-f-p maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte ifade edilen;

3.1 Belediye                                 : Kocaeli Büyükşehir Belediyesini,
3.2 Belediye Başkanı                  : Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını,
3.3 Meclis                                    : Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisini,
3.4 Encümen                               : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenini,
3.5 Genel Sekreter                      : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
3.6 Genel Sekreter Yardımcısı  : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
                                                        Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter
                                                        Yardımcısını,
3.7 UKOME Kurulu                  : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon
                                                       Merkezini,
3.8 Daire Başkanı                       : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanını,
3.9 Şube Müdürü                        : Kara Ulaşım Şube Müdürü, UKOME Şube Müdürü,
         Deniz Ulaşım Şube Müdürü, Trafik Hizmetleri Şube
         Müdürü ve Ulaşım Planlama Şube Müdürünü,
İfade  eder.
Tanımlarda yer almayan konularla ilgili kanunlarda yer alan ifadeler geçerlidir.
      İKİNCİ  BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri
Madde 4- Ulaşım Dairesi Başkanlığının Görev ve Yetkileri şunlardır:

4.1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde verilen görev, yetki ve sorumlulukların zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını, çalışmaların eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak.
4.2- Büyükşehir Ulaşım Master Planının hazırlamak, Belediye Başkanının onayına sunmak, uygulamak.
4.3- Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ulaşım, toplu taşıma ve trafik hizmetlerini; Ulaşım Master Planına uygun politikalar/ projeler belirleyerek  gerekli entegrasyon ve koordinasyonu sağlamak suretiyle yapmak ve gerekli önlemleri almak.
4.4- Ulaşım Koordinasyon Merkezini (UKOME) toplamak.
4.5- Daire Başkanlığınca yürütülen işlerin, yasal mevzuata (kanun, yönetmelik ve
       yönergelere) uygun yapılmasını sağlamak, kontrol etmek, Daire Başkanlığını sevk, idare
       ve temsil etmek.
4.6- Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütülen toplu taşıma ve trafik hizmetlerinin gerektirdiği
       tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek veya işlettirmek.
4.7- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kara ve denizde faaliyet gösteren taksi ve
       servis araçları dahil her türlü toplu taşıma aracı ile açık/ kapalı otoparklara, çekici ve
       kurtarıcı hizmeti sunanlara izin/ ruhsat vermek.
4.8- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gerekli çalışmaları koordine, kontrol ve takip
       etmek.
Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 5- Deniz Ulaşım Müdürlüğü, İzmit Körfezinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki yerleşim birimleri ve gerekirse komşu il sınırları yerleşim birimleri arasında kara ulaşımına alternatif model olarak denizde toplu taşıma hizmetleri ile Kocaeli Büyükşehir belediyesi bünyesindeki diğer Daire Başkanlıklarının (deniz aracı olanların) deniz araçlarının işletilmesini yürütür.
Bu amaçla;
5-1 Belirlenen hatlarda yolcu taşımacılığını devam ettirir, verimsiz hatları değerlendirip
      iptalini talep eder, yeni hatların ihdas edilmesi için projeler üretir, Daire Başkanlığının
      onayına sunar.
5-2 Gelişen teknolojilere uygun tercihler konusunda projeler üretir ve Daire Başkanlığının
      onayına sunar.                                                                                                                    
5-3 Sorumluluğunda bulunan tüm deniz araçlarının günlük ve periyodik bakım/ onarımlarını
      yapar/ yaptırır ve personel ihtiyacını karşılar.
5-4 Denizde yolcu taşımacılığı hizmetinin aksamadan yürütülmesini sağlar.
5-5 Toplu taşıma hizmetleri dışında, günlük yada mevsimlik turlar ve aktiviteler düzenler,
      özel organizasyonlara bedeli mukabilinde deniz aracı kiralar.
Kara Ulaşımı Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 6- Kara Ulaşım Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler kapsamında, Büyükşehir belediyesi sınırlarında
“kara yolu ile toplu taşıma” hizmetlerinin yürütülmesini, işletilmesini veya işlettirilmesini yürütür.
Kara Ulaşım Müdürlüğü bu amaçla;
6.1- Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli günlük ve aylık çalışma
       programlarını hazırlar ve uygulamayı takip eder, aksaklık durumlarında gerekli
       düzeltmeleri yapar.
6.2- Toplu Taşıma düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME’ teklif sunar,
       Yönetmelikler hazırlar, Toplu Ulaşım sistemlerinin UKOME kararları ve Yönetmeliklere
       uygun yapılmasını denetler.
6.3- Hat ve Güzergahlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapar/ yaptırır, elde edilen
       bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak
       uygulanmasını temin ve kontrol eder.
6.4- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Toplu Taşıma sorunları ile kurum, kuruluş ve
       kişilerden gelen öneri, talep ve şikayetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri
       yapar.
6.5- Büyükşehir belediyesi sınırlarındaki Toplu Taşıma Güzergahlarındaki açık ve kapalı
       durakların ve durak levhalarının bakımını, onarımını ve gerekiyorsa yenilenmesini yapar
       veya yaptırır.
6.6- 4734 sayılı kanunda belirtilen  ve  Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan “ Kocaeli
       Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği” ne uygun olarak
       “ücretsiz ve indirimli seyahat kartı”  uygulamalarını yapar ve denetler.
6.7- Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların ve taşınır/ taşınmazların
       bakım ve onarımını yapar.
6.8- Toplu Taşıma sistemlerindeki diğer alternatif taşımacılık sistemleri ( raylı/ hafif raylı,
        lastik tekerlekli vb.) hakkında fizibilite, araştırma/ geliştirme çalışmalarını bu konuda
       çalışmaları olan diğer kurumlarla yada bilimsel kuruluşlarla ( üniversiteler, teknoloji
       enstitüleri vb.) koordinasyon içerisinde yapar ve projeler üretir.
6.9- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma aktarma merkezleri, araç peronları ile
       yeni durak yerlerini belirler, yapar/ yaptırır ve işletir/ işlettirir.
UKOME Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 7- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği, 86/ 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili diğer yasalar ve mevzuat hükümlerine göre görev yapan UKOME Şube Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 ve 9. Maddelerine göre TC İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2006 tarih ve 26199 sayılı resmi gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) sekreterya hizmetlerini yürütmektedir.
UKOME Şube Müdürlüğü bu amaçla;
7.1- İlgili kurum, kuruluş, Belediyemiz birimleri ile vatandaşlarımızdan gelen talepleri
        Belediye Başkanının onayı doğrultusunda gündeme alır, gündemi oluşturur ve UKOME
        üyelerine duyurur.
7.2-  UKOME toplantılarına üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar.
7.3-  UKOME görüşme tutanaklarını düzenler.
7.4-  UKOME tutanaklarını karar metni haline getirir, Belediye Başkanının onayına sunar ve
         onay sonrası ilgili mercilere tebliğ eder.
7.5-  Büyükşehir Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde Nazım İmar Planına uygun
        arazi kullanımı ve Ulaşım Planlaması çalışmaları doğrultusunda Ulaşım Master Planının
        yapılması için ön çalışmaları yapar ve UKOME kuruluna sunar.
ULaşım Planlama Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 8- Ulaşım Planlama Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu gereği, Büyükşehir Ulaşım Ana Planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu Ulaşım Ana Planı, Dönem Planı ve Uygulama Programlarını hazırlamak, onaylatmak, uygulamak ve zaman içerisinde uygulamaların etkilerini de gözeterek planları değerlendirmek ve geliştirmektedir.
Ulaşım Planlama Müdürlüğü, bu amaçla;
8-1 Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde
      çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım
      sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini
      saptar, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları
      tanımlar.
8-2 Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin, araçların değil insanların ekonomik, hızlı,
      konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması ve bu 
      amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor,
      güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve
      ulaşılabilirliğini arttırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve
      öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlar, hazırlatır, uygulanmasını sağlar.
8-3 Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri
      gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik   
      projeler hazırlar ve hazırlatır.
8-4 Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım taleplerinin
      gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını
      gerçekleştirir.
8-5 Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve
      konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına
      kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri
      konusunda altyapı standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve
      uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri
      alır.
8-6 Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla
      gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayarak, bu amaçla ulaşım sistem
      bütünlüğünü gözeten projeler hazırlar.
8-7 Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya
        yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri geliştirir.
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
Madde 9- Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde bulunan ana arterler ve kavşaklarda, trafik akışını sürekli kılacak şekilde yol ve sürüş güvenliğini oluşturmak için sinyalizasyon sistemlerini tesis eder, trafik emniyeti için yatay ve düşey trafik işaretlemelerini yapar.
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bu amaçla;
9.1- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında trafik yoğunluğunun azaltılması, yol ve sürüş
       güvenliğinin sağlanması amacıyla Ulaşım ve Trafik Mühendisliği açısından gerekli yol,
       trafik elemanı, sürüş, trafik malzemesi hakkında gerekli araştırma, planlama çalışmaları
       yaparak müdürlük bünyesinde trafik etkinliğinin geliştirilmesini sağlar.
9.2- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında Trafik Yönetiminin sağlanacağı Ulaşım Kontrol
       Merkezi vasıtasıyla trafiği izler, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla
       yönlendirir, koordine eder ve denetimini sağlar.
9.3-  Büyükşehir Belediyesi sınırlarında sinyalizasyon sistemlerinin yapım ve bakım onarım
        çalışmalarını 7 gün 24 saat esaslı olarak yapar, sinyalize kavşaklarda ışık zaman
        aralıklarını trafik yoğunluğu ve günün koşullarına göre günceller.
9.4- Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, trafik
        güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli trafik işaret levhalarının her türlü imalat ve
        montaj işleri ile bu işlere ait bakım/ onarım çalışmalarını yapar/ yaptırır.
9.5-  Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yolların yol çizgi işaretlemeleri ile yaya geçidi
        çizgilerini T.C. Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak yapar/ yaptırır.
9.6-   Sayım ve etüdler sonucu, gerekli görülen kavşaklara ve yollara, trafik ışıklı işaretlerini,
        işaret levhalarını koyar ve yer işaretlemelerini yapar/ yaptırır.
9.7-   Yollarda trafik açısından tehlike oluşturan engelleri gece ve gündüze göre kolayca
        görülebilecek biçimde işaretler veya ortadan kaldırır/ kaldırtır.
9.8- Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının olduğu yerlere,
        yetkililer tarafından önerilen tedbirlerin alınmasını sağlar.
9.9- İlgili mevzuat ve müfredat hükümlerine göre Trafik Eğitim Parkları yapar/ yaptırır,
       Trafik Eğitimi ( kurum ve kuruluşlara, engellilere, bisikletlilere, çocuklara vb.) verir,
       trafik konulu etkinlikler yapar/ yaptırır, düzenler
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanı ve Müdürlerin Görevleri
Daire Başkanının Görevleri
Madde 10- Daire  başkanının  görevleri:
10.1-  08.04.2008 tarihli İmza Yetkileri Yönergesinde tanımlanan işleri yürütmek.
10.2-  Daire Başkanlığının Stratejik Plan ve Performans Programlarını yaptırmak, takip
          etmek. Bağlı müdürlüklerce yapılan iş ve işlemlerin plan ve programlara
          entegrasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak.
10.3-  Ulaşım Koordinasyon Merkezini toplamak.
10.4-  Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin aksamadan
          yürütülmesini temin etmek.
10.5-  Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak.
10.6-  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunu işletmek, çalışanların alınan kararlara uygun
          çalışmasını temin etmek ve denetlemek.
10.7.  Daire Başkanlığını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine ve diğer tüm kurum ve
          kuruluşlara karşı temsil etmek.
Şube Müdürlerinin Görevleri
Madde 11- Şube  müdürlerinin  görevleri:
11.1- 08.04.2008 tarihli İmza Yönergesinde tanımlanan işleri yürütmek.
11.2- Biriminin Faaliyet Raporunu hazırlamak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Vizyon ve
         Misyonuna uygun Stratejik Plan hedeflerini ve  Performans Programlarını belirlemek.
11.3- Stratejik Plan ve Performans Programı doğrultusunda belirlenen iş ve işlemleri
         (eksiksiz ve zamanında) yürütmek.
11.4- Müdürlüğünce yapılan işleri mevzuat hükümlerine ( kanun, yönetmelik ve yönergelere)
         uygun olarak, eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak.
11.5- Birimlerinin hizmet içi eğitim programlarını yapmak/ yaptırmak.
11.6- Biriminde çalışan personelin görev tanımlarını yapmak. Çalışanların görev tanımlarına
         veya kendisine bildirilmiş görevlerine, mesai saatlerine, iş sağlığı ve iş güvenliği
         kurallarına uygun çalışmasını temin etmek ve kontrol etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Düzeni ve  Diğer Hükümler
Çalışma  düzeni
Madde 12- Çalışma  düzeni:
12-1 Birimde yürütülen işlerle ilgili bilgi ve belgeler Daire Başkanından izinsiz olarak kurum
        dışına verilemez.
12-2 Her müracaat sahibine hiçbir fark gözetmeksizin eşit ve adaletli hizmet sunulur.
12-3 Her personel yürüttüğü işin gizliliğinden ve dökümanlarının korunup saklanmasından
        sorumludur.
12-4 Demirbaş malzemeler, o malzemeyi kullanana veya malzemeyi kullananın 1. Amirine
        zimmet edilir.
12-5 Tüm personel yetkili makamlarca (İllerde Valilik Makamları) belirlenmiş çalışma
         saatlerine veya işinin gerektirdiği ve amirlerince hazırlanmış vardiya programına uygun
         çalışır.
Diğer Hükümler
Madde 13- Bu yönetmelikte yer almayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanır.
                                                          BEŞİNCİ  BÖLÜM
                                                       Yürürlük ve Yürütme
            Yürürlük
Madde 14-  Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabulü ve belediye ilan tahtasında veya belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu yönetmelik hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yürütülür.   


T.C.
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ulaşım Dairesi Başkanlığı


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN
ÖZEL HALK OTOBÜS,  MİNİBÜS VE
DOLMUŞ TAKSİLERİ
(TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI)  ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

            Bu yönetmelik, kentin toplu taşıma hizmetlerini bir organizasyon altında bütünleştirmek temel ilkesine uygun olarak, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksilerin,  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetim, yürütüm ve denetiminde Kocaeli İl sınırları dâhilinde çalıştırılması esasları ile kaidelerini kapsar.


TANIMLAR

BELEDİYE                          :Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,
İLÇE BELEDİYELERİ                 :Derince, Gebze, Körfez, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra İlçe Belediyeleri,
İLK KADEME BELEDİYELERİ           :Büyükşehir Belediye sınırları içinde İlçe olmayan Belediyeleri,
ÖZEL HALK OTOBÜSÜ              :Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki Toplu Taşıma Araçlarını,
OTOBÜS                              :Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en az 15 Oturma yeri olan ve azami yolcu taşıma kapasitesi, UKOME kurul kararıyla belirlenecek yolcu taşıyan aracı,
MİNİBÜS                              :Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en az 8 ile 14 oturma yeri olan (M) seri plakalı araçları,
DOLMUŞ TAKSİ                            :Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan (T) seri plakalı 32 adet aracı,
UKOME                                :Ulaşım Koordinasyon Merkezi,
TAŞIMACILIK                               :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile belirlenen hat ve güzergâhlarda yapılan yolcu taşımacılığı,
TAŞIMACI                           :Otobüs, Ticari Minibüs ve Dolmuş Taksilerin işleticisi olan gerçek ve tüzel kişileri,
TÜZEL KİŞİLİK                             :1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre gerçek kişiler tarafından kurulan taşımacı kooperatifler, Şirketler, Odalar ve Birlikler,
ARAÇ PERSONELİ                      :Otobüs, Ticari Minibüs ve Dolmuş Taksilerde görev yapan araç sürücüleri ile diğer yardımcı personel,
TAŞIMACILIK HATTI                 :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile taşımacılığın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yeri,
TAŞIMACILIK GÜZERGÂHI    :İl Trafik Komisyonu ve UKOME kararları ile taşımacılığın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar dâhil takip edilen yolu,
DENETLEME GÖREVLİSİ                     :Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trafik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlileri,
ÇALIŞMA RUHSATI                    :Belediye Meclisinin kabul ettiği tarife ile taşımacılara Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilen belgeyi,
PERSONEL ÇALIŞMA BELGESİ         :Taşımacılara ve araç personeline, formasyon eğitimi almış kişiler tarafından eğitim sonrasında başarılı olanlara verilecek belge,
ÜCRET TARİFE CETVELİ                    :Toplu Taşım araçlarının uymaları gereken UKOME’ce belirlenen ücret tarifesi,
ZAMAN TARİFE CETVELİ        :Toplu Taşım araçlarının uymaları gereken Ulaşım Dairesi Bşk.lığınca belirlenen taşıma faaliyetlerini zaman yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu cetvel,
DAİRE BAŞKANLIĞI                   :Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığını ifade eder,
KÂHYA                                           :Ulaşım Dairesi Başkanlığınca izin verilen ve izin verilen noktalarda sadece kendi kooperatifine ait araçların sevk, idare ve denetimini yapan kişi,

            Bu yönetmelikte yer alan ve tanımlar başlığında açıklaması bulunmayan diğer deyimler için, kullanılan tanımlar geçerlidir.

HUKUKİ DAYANAK

            Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanunu ve Büyükşehir Belediye’leri Koordinasyon merkezleri yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETİM, YÜRÜTÜM VE DENETİM

            Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksileri işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında, Büyükşehir Belediyesinin Yönetim, Yürütüm ve Denetimine bağlı olarak, bu yönetmelik esaslarına göre çalışırlar.

SORUMLULUK

            Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksilerin sahipleri, sürücü ve personeli sistem içerisindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan müteselsilen sorumludurlar. Bu nedenle Belediye ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

ÇALIŞMA SAATLERİ

 1. Hatların çalışma saatleri ile ilgili düzenleme Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenir. Belirlenen saatler arasında hattı mazeretsiz olarak terk edip yolcuların mağduriyetine neden olan araçlar için bu yönetmeliğin Cezalara ilişkin hükümleri uygulanır. Geçerli mazereti olmak kaydıyla hattı terk edenler yolcuların mağdur olmaması için Toplu Taşıma Araçlarından birini Ulaşım Dairesi Başkanlığı bilgisi dâhilinde hatta koymak zorundadır.
 2. Tüm “ Resmi Tatil” günlerinde çalışılması zorunludur.

SEYRÜSEFER İLE İLGİLİ KURALLAR

 1. Araçlar UKOME tarafından belirlenen güzergâhlarda, belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına ve ihtiyaca göre rotasyonlu olarak çalışacaklardır. Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlara ait kontenjanlarda çalışacak araç plakaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesince belirlenerek işletmelere/işletmecilere bildirilir.
 2. Çalışma saatleri içerisinde araçlar güzergâh dışına kesinlikle çıkamaz. Zorunlu hallerde yolların trafiğe kapalı olması gibi)  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına telefonla veya bizatihi haber verilir ve geçici izin alınır.
 3. Belediyece düzenlenen “ yolcu durakları” dışında yolcu alınamaz veya indirilemez, durağa yanaşmadan yolcu alınamaz yâda indirilemez ve trafiği aksatacak biçimde yol ortasında durmak suretiyle yolcu indirip bindirilemez.
 4. Şehir içinde belirlenmiş hız sınırı aşılamaz ve diğer araçlarla yarış yapılamaz.
 5. Seyrüsefer sırasında, duraklarda yolcu almak veya indirmek dışında bekleme yapılamaz. Duraklarda gereksiz bekleme yapılamaz.
 6. Araçlarda ve duraklarda çığırtkanlık yapılamaz ve bu surette yolcu toplanamaz.
 7. Bir aracın seyrüsefer sırasında, herhangi bir nedenle güzergâhı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakletmesi gerekir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez. Nakledilen yolcuların ücretleri, taşımayı tamamlayamayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği araçlara ödenir. Geçerli bir neden olmaksızın ( mazeretsiz) çalışma saatleri içerisinde güzergâhı tamamlamamak yasaktır.
 8. Toplu Taşıma Araçları¸ hatlarında ferdi olarak çalışamaz. Çalıştıkları hatta toplu taşımacılık yapan kooperatife üye olmak zorundadırlar. Üye olacağı kooperatife üye katılım bedeli ödeyecek ise bu bedel Ulaşım Dairesi Başkanlığının oluşturduğu komisyon tarafından belirlenir. Komisyona ilgili kooperatif başkanı da üye olarak alınır.
 9. Beldelerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları sadece kendi beldelerinin yolcularını taşır. Bir başka belde sınırı içerisinden yolcu alamaz.
 10. SEFER CETVELİ:
  1. Rotasyon listeleri, aylık olarak Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Daire Başkanlığınca onaylandıktan sonra ilgili Birimlere gönderilir. Bu listeler her ayın 1. gününden itibaren yürürlüğe konulur. Toplu Taşıma Araçları taşımacı ve personeli, çalışacağı  hat ve sırasını  İşletme biriminde  ilan edilecek bu listelerden öğrenmek ve tatbik etmekle yükümlüdür. Rotasyon haricinde çalışma yapılamaz.
  2. Hatların çalışma programı  hizmetin ihtiyacına göre, Kara Ulaşım şube müdürlüğü tarafından, her günlük, sadece iş günleri, İş günleri-Cumartesi, Cumartesi – Pazar ve Pazar günleri için ayrı ayrı olarak hazırlanabilecektir. Toplu Taşıma Araçları personeli bu programa uymak ve uygulamak zorundadır.
  3.            Toplu taşıma araçlarında; standardı KBB tarafından belirlenmesi kaydıyla,  taşımacıların kendileri tarafından temin edilecek “Günlük Araç Servis Kâğıdı”  bulundurulması  mecburi olup, bu belgenin aracın çalıştığı her gün için ayrı ayrı düzenlenmesi ve İşletme Personeline ibraz edilerek kayıt tutulması (geliş-gidiş saatleri vs.) zorunludur. Otobüslerin günlük çalışmasının değerlendirilmesinde bu kayıtlar esas ve kesin olacaktır.
  4. Taşımacı veya vekili durumundaki sürücü personel, görev almak ve çalışacağı hattın servis ile hareket saatlerini araç kâğıdına yazdırmak için Hareket Amirliğine gittiğinde, Sürücü Belgesini, KBB Eğitim Belgesini, Trafik ve Geçici Çalışma Ruhsatlarını ve Teftiş Defterini ibraz etmek zorundadır. Bunlardan bir veya bir kaçının eksik olması halinde, eksiklik tamamlanıncaya kadar görev verilmez ve bu durum hakkında rapor tutulur.
  5. Taşımacı; sefere başlamadan önce, aracının iç ve dış temizliğini,  talimatlara aykırı aksesuar, afiş, duyuru ve çeşitli yazılar bulunup, bulunmadığını, iç donanımı ile dış kısımlarını, camlarını mutlaka kontrol etmek ve personelin kılık kıyafetlerinin talimatlara uygun olmasını sağlamak zorundadır. İşletme personeli de bunları kontrol ederek, günlük araç kâğıdına “ARAÇ VE PERSONEL KONTROL EDİLMİŞTİR.” şeklinde kayıt düşecektir, aksi durumda eksiklik giderinceye kadar görev verilmez. 

ARAÇ İÇERİSİNDE UYULACAK KURALLAR

 1. İşletmeci gerek gördüğü takdirde Ulaşım Dairesi Başkanlığının izni ile bir adet yardımcı personel görevlendirebilir. Bunun dışında işletmeci tarafından araç içerisinde başka kimse bulundurulmaz.
 2. Aracın belirlenen kapasite sayısından fazla yolcu alınamaz. Bu hususta müşterinin kabulü ve binebilmek için ısrarı mazeret teşkil etmez. Fazla yolcu almaya yönelik tabure, takım dolabı ve benzeri şeyler araç içerisinde bulundurulmaz.
 3. Her aracın Belediyece belirlenecek uygun yerine, Belediyece hazırlanan “ Şikayetleriniz için ALO ULAŞIM......................u arayınız” tabelası sürekli olarak asılır. Araç içerisindeki dikiz aynası üzerine, kolaylıkla okunacak biçimde, aracın plakası yazılır.
 4. Araç içerisinde yolcuların görebileceği biçimde araç ön camının üst kısmındaki panele “ Tarife Cetveli” asılır.
 5. Araçta radyo ve teyp çalınmaz.
 6. Araç içerisinde yolcular sigara içemez, meşrubat, kuru yiyecek, tost vb. her türlü yiyecek maddelerini tüketemez.
 7. Yolcular araç içerisinde yüksek sesle konuşamazlar, taşkınlıklar yapamazlar ve ahlaka aykırı söz sarfı ile hareketlerde bulunamaz.
 8. “ F ” ve “ G ” maddelerinde belirtilen yolcularla ilgili kurallara uymayan yolcular; sürücü tarafından “ yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek” kibarca uyarılır.
 9. Araçlara yolcunun beraberindeki el çantası, küçük valiz ve pazar çantası dışında herhangi bir yük alınamaz. Yolcuları ve aracı kirletecek, kokutacak eşya- yük ile yanıcı ve patlayıcı maddeler alınamaz.

ARAÇLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

 1. Araçlar her gün yıkanır. Dış yüzeyi çamurlu ve camları aşırı kirli araçlar trafiğe çıkamaz. Araç içi her gün süpürülür ve temizlenir. Aracın içerisinde tozlu veya yağlı hiçbir bölge bırakılamaz. Araç içerisinde koku giderici kullanılmak suretiyle kötü kokular giderilir. Koku giderici araçta devamlı bulundurulur ve kontrollerde gösterilir.                                                                                                  
 2. Araç içerisindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Işıklandırmalar gerektiğinde, araç kaloriferleri ise kış mevsimlerinde çalıştırılır.  Araçta 2 adet 4 kg. tozlu yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, yedek ampuller, çekme halatı ve kış aylarında zincir bulundurulur. Ayrıca cam kırma ( imdat) çekici bulundurulur.
 3. Araçlar aşırı yıpranmış veya yaralı lastiklerle trafiğe çıkamazlar. Araçların periyodik ve günlük bakımları sürekli ve eksiksiz sağlanır. Motor bakımının dışında fren, hidrolik, rot-balans, amortisör, şanzıman vb. bakımları düzenli olarak yapılır, bu bakımlarım hangi yetkili servis tarafından veya kim tarafından hangi tarihlerde yapıldığı bakım kartlarıyla belgelenir ve kontrollerde gösterilir.
 4. Aracın egzoz sistemi arızasız olacaktır. Çevre ve gürültü kirliliğine yol açan egzoz sistemi ile trafiğe çıkılamaz.
 5. Araçların yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli biçimde çatlak camlı araçlar trafiğe çıkmayacak, aracın trafik kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu ayna, sinyal, far vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza bulunamaz.
 6. Hâlihazırda faaliyette olan araçların renkleri UKOME kararları ile belirlenir.
            Kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlarla trafiğe çıkılamaz. Araçların belediyece belirlenen bölümüne hat numaralarını gösteren standart tabelalar asılı bulundurulur ve dış bölümlerinde Belediyece belirlenecek yerlere ve Belediyece belirlenecek ebatlarda Beyaz renkte “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü veya Minibüsü”  yazısı yazılır. Kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlarla trafiğe çıkılamaz. Araçların belediyece belirlenen bölümüne hat numaralarını gösteren standart tabelalar asılı bulundurulur ve dış bölümlerinde Belediyece belirlenecek yerlere ve Belediyece belirlenecek ebatlarda Siyah renkte “ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü veya Minibüsü”  yazısı yazılır.
 1. Araçlarda “ Havalı Korna” olarak tabir edilen klakson sistemi kesinlikle kullanılamaz. Gereksiz yere veya yolcu çağırmak amacıyla klakson kesinlikle çalınamaz. Araçlar kapıları açık durumda trafikte seyredemez.
 2. Araçların içinde ve dışında sabit reklam, elektronik ve dijital reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iznine tabiidir.  Belediyenin bu hususta vereceği talimata uymak ve asılan reklamın seyrüsefer esnasında muhafazasını sağlamak işletmecinin sorumluluğundadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların her türlü ilan ve reklamı hiçbir ücret talep edilmeden Özel Halk Otobüsleri ile Minibüslerinde asılır. İşletmeci bu ilan ve reklamları muhafaza etmek zorundadır. Bu konuda işletmeciye önceden haber verme zorunluluğu yoktur. Bu konudaki ayrıntı/ detaylar ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
 3. Araçların içerisinde ve dış yüzeyinde yasaklanmış faaliyetlere ait veya siyasal motifler içeren (çağrıştıran) veya direkt siyasal anlam taşıyan flama, bayrak, afiş vb. malzemeler asılmaz veya yapıştırılmaz.
 4. Yasalar çerçevesinde öngörülen ve araç içerisinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulur.
 5. Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa bağlı  “Araç montaj, tadil yönetmeliğine” uygun olarak Belediyece hazırlanacak şartname ile belirlenir.
 6. 3 yaşını dolduran araçlar Ulaşım Dairesi Başkanlığından her yıl “ Yeterlilik Belgesi” alacaklar. Yeterlilik Belgesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığınca 3 kişiden oluşan bir teknik komisyon oluşturulur. Oluşturulan teknik komisyonun yapacağı tetkik sonrası uygun görüş belirtmesi durumunda yeterlilik belgesi verilir. Yeterlilik belgesi olmayan araçlar araç yeterlilik belgesi alana kadar seferden men edilirler.

TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ VE MALİ KONULAR

 1. Toplu Taşıma Araçlarında uygulanacak ücretli veya indirimli yolculara ait taşıma ücretleri UKOME tarafından tespit edilir.
 2. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini % 40 ve üstünde bir oranda kaybedenlerden bu özürlülük bilgisini nüfus cüzdanına işleten engelliler ücretsiz,
 3. Tek başına seyahat edemeyecek durumda olan özür sahibi engellilere,(Tespiti Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan) refakat edenlerin ücretsiz,
 4. Gazi ve eşi, Şehitlerin dul eşleri ile anne ve babaları, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tabi olarak çalışmayan çocukları, şehit olan anne ve babalarından dolayı yetim aylığı aldıkları müddetçe ücretsiz, 
 5. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Md. lüğü bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı Posta dağıtıcılarının ( Pazar günü hariç her gün 07.00–19.00 arası ) ücretsiz,
 6. Emniyet Hizmetleri sınıfı personelini ücretsiz,
 7. Jandarma Genel Komutanlığına bağlı subay, astsubay ve uzman erbaşların ücretsiz,
 8. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen sarı basın kartı sahipleri ücretsiz,
 9. Belediye Zabıta görevlileri ücretsiz,
 10. 2022 sayılı kanuna göre 65 yaşını doldurmuş muhtaç aylığı aldığını belgeleyen (Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilir ) kişiler öğrenci indirimi,
 11. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen belge ile indirimli,
 12. Toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan indirimli ve ücretsiz kartlar tek tip olarak Büyükşehir Belediyesi tarağından kent kart olarak düzenlenmesine ve bu düzenleme yapılıncaya kadar eski kartların geçerli sayılmasına,
 13. Ücretsiz ve indirimli yolculara ait seyahat kartları (kartlar görülerek ) Ulaşım Dairesi Başkanlığı “Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat kartları Yönetmeliği “kapsamında düzenlenir. Ücretsiz ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen tablonun yolcuların göreceği uygun yere asılması zorunludur.

PERSONELİN KIYAFETİ VE ÇALIŞTIRILMASI

 1. Kış mevsiminde; Lacivert veya gri takım elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravat zorunludur. Yaz Mevsiminde; Lacivert veya gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek ( gömlek yakası en fazla bir düğme açılabilir, kravat takmak isteğe bağlıdır) zorunludur.
 2. Araç personelinin kılık-kıyafet uygulama tarihleri Valilik Makamı’nın kılık-kıyafet genelgesine göre uygulanacaktır.
 3. Sürücü ve yardımcıları düzenli sakal dışında kirli sakal ile araç kullanamaz. Sürücü ve yardımcıların günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Sürücü ve yardımcılarının ayakkabılarının arkası basık olamaz, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanamazlar. Ancak yaz aylarında sandalet kullanılabilir.
 4.  Sürücü veya yardımcılar araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara içemezler.
 5. Sürücülerin kullanacakları aracın gerektirdiği, yasalarla belirlenmiş “ Sürücü Belgesi” ( ehliyet) ne sahip olmaları şarttır.
 6. Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimlerinin bir örneğinin araçta bulundurulması zorunludur. 
 7. Özel Halk Otobüsleri ile Minibüslerinde görev yapmakta olan ve bilahare görev yapacak olan taşımacı, sürücü ve yardımcı personel görevlerine başlamadan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program çerçevesinde “ Hizmet İçi Eğitime” tabi tutulur. Eğitim sonunda taşımacı, sürücü ve biletçiye, eğitimi aldıklarına dair resimli ve kimlik bilgilerini taşıyan “ Personel Çalışma Belgesi” verilecektir.
H.    Taşımacı istihdam edeceği ( sürücü – yardımcı) personeli gerek işe alırken gerekse işine son verirken Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstihdam edilecek personelin bildirimi sırasında bu personelin Nüfus Cüzdan Sureti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen eğitim sonrası aldığı “ Personel Çalışma Belgesinin” fotokopisi ile adli sicil kaydını ekleyeceklerdir. Taşımacılar hiçbir şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bilgi vermeden araçlarında bildirilen dışında personel istihdam edemezler.
İ.       Kooperatif kâhyaları Ulaşım Dairesi Başkanlığının izni doğrultusunda şehir içi alanlarda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca lüzumuna binaen izin verilen yerlerde görev yapabilir. Yönetmelikte sürücü ve işletmecilerle ilgili maddeler aynı şekilde Kâhyalar içinde uygulanır. Kâhyalar kesinlikle yolcu almak amacıyla çığırtkanlık yapamazlar.
 1. Özel halk otobüsü personelinin giyeceği kıyafetlerin tipi ve renklerini belirlemek üzere Özel Halk Otobüsü kıyafet tespit komisyonu kurulur. Komisyon her yıl Ağustos ayının ilk haftası toplanır. Ulaşım Dairesi Başkanı Başkanlığında, UKOME Şb. Md., Kara Ulaşım Şb. Md., Özel Halk Otobüsü Kooperatif Birlik Başkanı ve 80 üzerinde araç sayısı olan kooperatif yönetiminden görüşleri alınmak üzere birer kişi davet edilir.

PERSONELİN EĞİTİMİ

 1. Özel Halk Otobüsleri ve Minibüslerinde “sürücü” olarak çalışmak isteyenler aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak başvururlar.
-       Sürücü Belgesi ( Ehliyet) Fotokopisi
-       Trafik Tescilden alınacak sürücü Belgesi Sicil Kaydı (Sürücü Belgesinin Ölümlü Kazaya Sebebiyet Vermek veya Alkollü Araç Kullanma Nedenleriyle( Son 2 yıl içinde) Geçici Olarak Geri Alınmamış Olması Gerekir)
-       İkametgâh Belgesi
-       Nüfus Cüzdan Belgesi
-       2 Adet Vesikalık Fotoğraf
-       Başvuru Formunun Doldurularak İmza Edilmesi
-       Kullanacağı Aracın Ruhsat Fotokopisi
-       18 Yaşını Dolduranlar İçin Adli Sicil Kaydı İstenir.( Adli Sicilinde “Kamu Hizmetlerinden Men Edilmiştir” hükmü bulunmayacak)
-       Bu evrakların hazırlanması personel çalıştırılmaması durumunda İşletmecinin kendisi içinde geçerlidir.
 1. Özel Halk Otobüsleri veya Minibüslerinde “Biletçi” olarak aşağıdaki belgelerle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak başvuracaklardır.
-       İlköğretim Diploması
-       16 Yaşından Gün Almış Olmak ( Velisinden Çıraklık Mukavelesi Alınacak
-       İkametgâh Belgesi
-       Nüfus Cüzdan Belgesi
-       2 Adet Vesikalık Fotoğraf
-       Başvuru Formunun Doldurularak İmza Edilmesi
-       Adli Sicil Kaydı ( Adli Sicilinde “Kamu Hizmetlerinden Men Edilmiştir” hükmü bulunmayacak)
 1. Aracında “ Personel Çalışma Belgesi” olmadan personel çalıştıran veya bu belge olmaksızın çalışan işletmecinin aracı seferden alı konulacaktır. Ancak “Personel Çalışma Belgesi” sahibi personel temin edilince araca çalışma izni verilecektir.
 2. Eğitim başvurusunu tamamlayan ve eğitime alınması uygun görülen personel aşağıdaki konularda eğitim alacaktır.
-       Halkla İlişkiler ve Eğitim
-       Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği
-       Trafik ve Taşıt Güvenliği
-       İşletmecilik Bilgisi ve Çalışma Şartları
-       İlk Yardım ve Sağlık
 1. Faaliyetteki bir aracın şoförünün değişmesi durumunda, yeni işe başlayan sürücü,  “Personel Çalışma Belgesi” yoksa 5 gün içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına başvurmak ve “Eğitim Kurslarına” kayıt olmak zorundadır.
            Bu durumda başvuruda bulunan ve kaydını yaptıran şoföre kurs bitimine kadar geçerli olmak üzere “Personel Geçici Çalışma Belgesi” verilir.
            Denetim ve Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek eğitimler         tamamlandıktan sonra, eğitime katılan personele “Personel Çalışma Belgesi” düzenlenir.

PERSONELİN KİŞİLERLE DİYALOGLARI

A.    Sürücü ve yardımcıları, sefer esnasında her ne koşulda olursa olsun yolculara ve 3. kişilere karşı daima nazik davranacaklardır. Nezaket kuralları dışına çıkacak sözlerle veya el- kol hareketleriyle onları rahatsız etmek ve kötü muamelede bulunmak kesinlikle yasaktır. Eleştirilere karşılık verilmeyecektir.
 1. Araç personelinin, Yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer Özel Halk Otobüsü, Minibüsü veya Dolmuş Taksi Personeli, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle münakaşa etmesi kesinlikle yasaktır. Bahse konu şahıslara her ne sebeple olursa olsun hakaret ettiği belirlenen sürücü veya yardımcı, ilk seferinde 30 gün, ikinci seferinde 60 gün çalışmaktan men edilir. Ayrıca araca da her olay vukuunda 24.maddenin 33.fıkrası uygulanabilir.
 2. Araç personelinin, Yolcularla, Denetim Görevlileriyle, diğer Özel Halk Otobüsü, Minibüsü veya Dolmuş Taksi Personeli, yaya veya özel aracı ile seyreden kişilerle fiziki teması, kavga etmesi ve bedensel müdahalesi kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü veya yardımcı, her olay vukuunda cezası iki katına çıkarılmak üzere, ilk defasında 60 gün çalışmaktan men edilir. Ayrıca araç da her olay vukuunda 10 gün trafikten men edilir. Eğer gerekli görülürse araç çalışanlarının “ Personel Çalışma Belgesi” iptal edilir. Ancak 1 defaya mahsus olmak üzere, ceza tarihinden sonraki 6 ay bitiminde tekrar eğitimden geçmek ve belge almak koşuluyla görev verilir. Meydana gelen olaylarla ilgili ihtilaflarda, sürücü veya yardımcının, yolcuya karşı (Türk Ceza Kanununun amir hükümlerine göre) suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde, bir daha Özel Halk Otobüs veya Minibüslerinde görev verilmeme cezası uygulanır. Yukarıda belirlenen durumlarda araca 24.maddenin 33.fıkrası uygulanabilir.

RUHSAT VERME VE GERİ ALMA

 1. Bu yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Özel Halk Otobüsü,  Minibüsü ve Dolmuş Taksilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanunun 7/ p maddesi ile Belediyeler Kanununda tanımlandığı gibi, toplu taşıma aracı olarak çalıştırılmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettikleri tespit edilenlerin ruhsatını geri alabilir. Bu takdirde Özel Halk Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Taksi sahipleri hiçbir hak iddia edemezler.
 2. İhale yapılıp verilen hatlarda, ruhsat almadan çalışmaya başlanılmaz.

ÇALIŞMA RUHSATI VE BAŞVURU EVRAKLARI

Özel Halk Otobüsü, Minibüsü ve Dolmuş Taksileri çalıştırmak için çalışma ruhsatı talep eden araç sahipleri, bir dilekçe ile birlikte;
 1. Araçların insan taşımak amacıyla imal edilmiş olduklarına havi Motorlu Araç Trafik Belgesi ile Motorlu Araç Tescil Belgesinin aslı ve fotokopileri (7 yaşından büyük araçlara ruhsat verilmez ve 7 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.)
 2. İkametgâh Senedi ( En az 2 yıldan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek)
 3. Nüfus Cüzdan Örneği
 4. Vergi Karnesi Örneği
 5. Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği
 6. Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
 7. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 8. Aracının İl Trafik Şube Müdürlüğünde kaydının “ Ticari” olması.

Belgeleriyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ruhsat Birimine başvuruda bulunulabilir.
            Çalışma ruhsatları araca verilir. Yapılan kontrollerde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince çalışma ruhsatı verilen araç ile Trafik Tescil Belgesindeki bilgiler arasında uyumsuzluk görülmesi halinde araç bağlanır. Bu uyumsuzluk süreç içerisinde uygun hale getirilemezse çalışma ruhsatı iptal edilir. Taşımacılığa hak kazanan taşımacı, bağlı bulunduğu işletme bölgelerindeki garaj müdürlüklerinde araçlarının bu yönergede yer alan özelliklere göre uygunluk kontrolünü yaptıracaklardır. Uygun görülen araçlara “ araç uygunluk belgesi” verilecektir. Eksiği nedeniyle uygun görülmeyen araç sahibi garaj müdürlüğüne muayene için gönderilen yazının üzerindeki tarihten başlayarak eksiklerini en geç 15 (onbeş) gün içinde tamamladıktan sonra “ araç uygunluk belgesi” alacaktır. Buna uyulmadığı takdirde taşımacılığa katılma hakkı ortadan kalkar.

VİZE ÜCRETİ

            Uygunluk belgesi her yıl vize edilir. Vizeler her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. Çalışma ruhsatı harçları her yıl, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen “ Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak alınır.
Çalışma ruhsatının yıpratılması, zayii olması vb. herhangi bir sebeple değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, suret harcı bedeli alınarak yenisi verilir.
            İlk defa çalışma ruhsatı alacak olanların istenilen belgeleri değerlendirildikten sonra uygun görülenlerin dosyaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenine havale edilir.
            Ulaşım Dairesi Başkanlığınca ruhsat verilen araçlar hakkında gerekli bilgileri içeren birer dosya açılır. Bu yönetmelik hükümlerine göre, çalışma ruhsatı, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilir. Çalışma ruhsatında tahribat yapanlara, yıllık ruhsat harcının 4 katı para cezası ile 3 ay seferden men cezası verilir

ARAÇ YENİLEME İŞLEMLERİ

            Araçların belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. Araç sahipleri, Otobüs, minibüs ve dolmuş taksilerde 15 yılını dolduran araçlarını bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde,  en çok 7 yaşında aynı cins başka bir araçla yenilemek zorundadırlar. Araçlarını bu süre zarfında yenilemeyen işletmecilerin ruhsatları iptal edilir.
            Otobüs ve minibüslerde daha önceden verilen izinlerle yolcu taşımacılığı yapan araçların tescil belgesindeki istiap haddi esas alınarak çalışma ruhsatı verilir. Çalışma ruhsatı alındıktan sonra koltuk sayısı artırımında Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin her bir koltuk artırım bedeli olarak belirlediği bedellerinin koltuk adedi ile çarpımının karşılığında bulunan meblağın 12 ayda dört eşit taksitte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne yatırılması ve Büyükşehir Belediye Encümeninin kabulü ile koltuk sayısı arttırılabilir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince veya ilgili belediyelerce belli bir yıl esasına göre kiralanan hatlarda koltuk sayısı artırımı bedeli, ihale bedelinin yukarıdaki formüle uygulanması ile bulunan meblağın kiralama yılına bölünerek kalan kira yılı ile çarpılması ile hesaplanır. 
            Toplu taşıma araçlarının uzunluğu, yolcu taşıma kapasiteleri, taşıma hattındaki ihtiyaç ve koşullar dikkate alınarak UKOME kurulu tarafından belirlenir.
            Araç devir ve yenileme işlemleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır.*

ARAÇ DEVRİ

 1. Özel Halk Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Taksilerin işletmecileri, ruhsat ve hat haklarını, Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin onayı ile devredebilirler.
Aracını devretmek isteyen mükellefler bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Adına devir suretiyle ruhsat düzenlenecek kişinin de bu yönetmelikte aranan şartlara haiz olması gereklidir. Devir işlemlerinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenen “ Hat Devir Ücreti” peşin olarak ödenecektir. Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlemlerini Belediye nezdinde onaylatmak üzere 10 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işlemlerinde “ Hat Devir Ücreti” % 50 arttırılarak ödenecektir. Belirtilen bu 10 günlük süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde, araç, yasal devir işlemi yapılıncaya kadar araç bağlanır.  Bu takdirde de “ Hat Devir Ücreti” % 100 arttırılarak ödenir. Hat devir işlemleri yapılmadığı takdirde ise “ Hat Ruhsat Hakları” iptal edilir.
B.     Hat sahibinin ölümü halinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin onayı alınmak sureti ile 1. derece yakınlarına veraset ilamı ile yapılacak hat devrinde, Hat Devir Ücreti alınmaz ancak Araç Devir İşlemlerinin yapılmasında gerekli koşullar aranır. Başkalarına satışı halinde Hat Devir Ücreti alınır. Eşlerin birbirine, anne ve baba hayatta iken evlatlarından birine ruhsat devri yapılır, ücret alınmaz.
C.    İkili ortaklıklarda ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Devir harcı hissesi oranında alınır.
D.    Özel Halk Otobüsü veya Minibüsleri işletmecileri, hattında sürekli olarak araç çalıştırmak mecburiyetindedir. Aracın Trafik kazasına karışması halinde Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek izin talep edebilir. Nedensiz olarak hattında araç çalıştırmayan işletici cezai işlemlere tabi tutulur. Buna rağmen araç çalıştırmamaya devam etmesi halinde hat ruhsat hakkı iptal edilir.
E.      Devir harçları, her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince Belirlenen “ Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak tahsil edilir.  

RUHSAT, YENİLEME VE DEVİR İŞLEMLERİ İÇİN KOMİSYON KURULMASI

            Devir ve araç yenileme işlemleri için, Trafik Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü ve Ruhsat Biriminden görevlendirilecek 1 er kişiden olmak üzere 3 kişiden oluşan komisyon kurulur. Komisyonca evrakları ve çalışmaları uygun görülenlerin dosyaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümenine sevk edilir. 

DENETİM SİSTEMİ

A.    Bu yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Ulaşım Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları Denetim Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında, Toplu Taşıma Araçları Çalışma Yönetmeliği kurallarına uymadıkları gerekçesiyle düzenlenen zabıtlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninde değerlendirilecek, yönetmeliğin 24. maddesindeki cezalar ve diğer maddelerde açıkça belirlenen cezalar uygulanır.
B.     Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Ruhsat Biriminden ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci, sürücü ve yardımcılara ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenecek ve takip edilecektir.
C.    Vatandaş Denetimi; Vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusunun hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde, şikâyetin konusu, yeri, tarihi, zamanı ( saati) ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak. Ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin kişinin adı soyadı ve araç plakası bildirilecektir.
      Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerine, yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden ve 24.madde belirtilen kusurlardan herhangi birine uymayan veya bir kusur nedeniyle veya gerek duyulduğu takdirde Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendireceği Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki herhangi bir Şube Müdürü, taşımacıya 3 güne kadar araç bağlama uygulayabilir.
 1. Savunma;
      Taşımacılar ve/veya araç personelinin bu Yönetmelikte belirtilen prensiplere ve yine bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan uygulama esaslarına uyum sağlamayan tutum ve davranışlarının tespiti halinde yazılı savunmaları alınır. Düzenlenen rapor ve alınan savunmaların değerlendirilmesi neticesinde, kusurlu olduğu anlaşılan taşımacılar hakkında, Yönetmeliğe ekli cetvelde belirtilen yaptırımlar uygulanır ve KBB Encümeninin onayı ile kesinleşir. Taşımacıların kendilerine isnat edilen kusurla alakalı olarak, buna dair raporun Teftiş Defterine işlendiği tarihi takiben 7 gün içinde, KBB’ nin ilgili birimine müracaat ederek yazılı savunmasını yapması gerekir. Buna uyulmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılarak, taşımacı hakkında yönergenin ilgili hükümleri uygulanır. Savunmasını yapması için taşımacıya ayrıca herhangi bir çağrı yapılmaz.
 1. Aracın gözetim altında tutulması;
      Yönetmeliğin 24-d Maddesindeki kusurları işleyen taşımacılara 24-c Maddesinde belirtilen II. ve III.tip yaptırımlar uygulanırken Araç en yakın Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü Garajında gözetim altına alınır.Özel Halk Otobüsünün tedbir, tahkikat ve inceleme maksadıyla KBB Garajında gözetim altında tutulduğu süre için park ücreti alınmaz.
 1. TEFTİŞ DEFTERİ:
            Tebligat ve Teftiş Defteri (T.D.)
            Tespit edilen kusurların, uyarıların veya çeşitli konularda taşımacıya yapılacak tebligatın kaydedilmesi amacıyla, her araç içerisinde bir teftiş defteri bulundurulacaktır.
            T.D. sayfa sayıları saptanmış ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından onaylanmış şekilde kullanılır. Teftiş defterinin kaybedilmesi, tahrip olması, sayfalarının eksik olması veya kayıt nedeniyle dolması halinde Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü’nde yenisi ile değiştirilir.
            T.D ile ilgili uygulama aşağıdaki şekilde olacaktır:
                  1.            Taşımacılar T.D.’ni daima araçlarında bulundurmak ve gerekli görüldüğünde ibraz etmek zorundadır. Aracında T.D. bulundurmayan veya denetimlerde ibraz edemeyenler hazırlanan rapora “T.D. yanımda yoktur.” ibaresini yazıp imzalar. Takip eden 1 gün içerisinde T.D.’ni temin etmeyen veya araçta olduğu halde ibraz etmekten imtina edenlerin araçları bağlanır.
                  2.            Denetim Görevlisi, araç ve/veya personelinde Yönetmelik dâhilinde gördüğü hata ve kusurları kendi varaka veya tutanaklarına yazmakla beraber, durumu T.D.’ne de işleyebilir. Görevlinin elindeki belgeye (varaka veya tutanak) işlediği tespit edilen eksiklik veya kusur, yönetmelik maddesi, olay yeri, tarih, gün ve saati açık bir şekilde T.D.’ne işlenecektir. Şayet olayda şahit varsa, adı adresi ve telefon numarası söz konusu belgelere işlenecektir.
                  3.            Tebliğ tarihinde yani T.D.’ne yazıldığı tarihten itibaren, araç sahibi 7 gün içerisinde Kara Ulaşım şube Müdürlüğü Denetim Amirliği’ne yazılı savunmasını yapmak zorundadır. Savunma yapmayanlar, bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
                  4.            Toplu taşıma aracı veya personeli hakkında gelen şikâyet dilekçelerinin T.D.’ne işlenmesi zorunlu değildir. Araç sahibinden istenecek yazılı bir savunma ile değerlendirme yapılabilir.
                  5.            Tebligat halinde de tebliğ personeli tebligatın türünü, içeriğini tebliği yerini tarih ve saatini T.D.’ne işler.
                  6.            T.D.’ne yapılan kayıtlar araç sahibine yapılmış tebligat olup devamlı araç sahibinin kontrol etmesi gerekmektedir. Araç sahibinin ortak veya tüzel kişilik olması halinde, ortaklardan birine veya tüzel kişilik yetkilisine teslim edilen T.D.’nin sorumluluğu tüm ortak ve tüzel kişiliğe aittir.
            Araç ruhsatını devri veya el değiştirilmesi durumunda yeni gerçek veya tüzel kişilik bu sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

CEZALAR

A.    Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Trafik kurallarına ve bu yönetmelik hükümlerine aykırılık halinde doğacak her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç personeline, araç bağlama, para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır. Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.
B.     Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin işleticiye yapacağı her türlü bildirim işleticinin Belediyeye bildirdiği adrese veya bağlı bulunduğu kooperatife, şirkete, odalara ve birliklere yapılır.
 1. İDARİ YAPTIRIM:
            “Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine
1.  Tip ceza 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanabilir, 
2. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, 5 güne kadar Araç bağlama uygulanabilir 
3. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanabilir, 15 güne kadar Araç bağlama uygulanabilir
4. Tip ceza, Encümen kararıyla Ruhsat iptal edilebilir.

Suç niteliği içeren eylemler aşağıda belirlendiği gibidir.
        ( Suçun tekrarı bir Takvim yılı içindedir ).
      1.            Ücret Tarifesini Asmamak
-        Ceza: ilk seferde I.tip, tekrarında II. tip ceza uygulanabilir
      2.            Kirli Araçla Sefere Başlamak
-        Ceza: Her seferde I. tip ceza, uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir
      3.            Personelin Sefer Sırasında Sigara İçmesi
-        Ceza: Her seferde I. tip ceza uygulanabilir
      4.            Araç Personelinin Kılık- Kıyafet talimatına uymaması
-        Ceza: Her seferinde I.tip, Uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir
      5.            Araç Personelinin çığırtkanlık yaparak yolcu toplaması
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip ceza uygulanabilir
      6.            Duraklarda gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, Duraklarda durmamak, durak harici yolcu almak, indirmek vb.  
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
      7.            Hareket programına uymama ( mücbir sebep harici)
-        Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir 
      8.            Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımama veya ücret alma.
-        Ceza: ilk seferinde I. tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
      9.            Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma
-        Ceza : : ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
  10.            Hat ve duraklara uymama ve beldesi dışında yolcu alma.
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
  11.            Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan Sefere çıkmak.
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir
  12.            Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak.
-        Ceza: ilk seferde I.tip, ikinci seferinde II. tip, üçüncü seferinde sürücünün işten çıkarılması uygulanabilir
  13.            Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak
-        Ceza: ilk seferde II. tip, ikinci seferde III. tip ve sürücünün işten çıkarılması, üçüncü seferde ruhsat iptali uygulanabilir
  14.            Alkollü araç kullanılması
-        Ceza: İlk seferde III. tip ve sürücünün işten çıkarılması uygulanabilir
  15.            Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
  16.            Aracın seferini günlük hareket programından erken tatil etmesi veya hattını tamamlamadan son durağa kadar gitmeden) dönüş yapması
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
  17.            Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi
-        Ceza: Ruhsat iptali uygulanabilir
  18.            Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan, reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama
-        Ceza: ilk seferinde I.tip, tekrarında II. tip, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
  19.            Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak özelliklerden herhangi birini yerine getirmeme
-        Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir
  20.            Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.
-        Ceza: ilk seferinde I.tip  ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, Tekrarında II.tip  ceza uygulanabilir
  21.            Yolcuya, Denetim Görevlilerine, Diğer Toplu Taşıma Aracı Sürücü ve Personeline fiili tecavüzde bulunmak veya darp etmek.
-        Ceza: Madde 13 c Fıkrasındaki cezalar uygulanabilir 
  22.            Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri yapmak vb. eylemlerde bulunmak.
-       Ceza: ilk seferinde III. tip, ikinci kez tekrarında ruhsat iptali cezası uygulanabilir
  23.            Mazeretsiz olarak hattı terk etmek.
-       Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüsünde ruhsat iptali cezası uygulanabilir
  24.            Hattına riayet etmemek, izinsiz güzergâh değiştirmek, tabelasız çalışmak veya güzergâh dışı tabela kullanmak.
-       Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüde ruhsat iptali cezası uygulanabilir
  25.            Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret ve Zaman Tarife Cetveline Uymamak
-       Ceza: ilk seferinde II. tip, tekrarında III. tip, üçüncüde ruhsat iptali cezası uygulanabilir
  26.            Denetim görevlilerine T.C.K.  çerçevesinde silah kapsamında değerlendirilen aletlerle saldırıda bulunmak.
-       Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında Ruhsat İptali cezası uygulanabilir
  27.            Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza maddeleri dışında kalan uygulama ve davranışlara
-       Ceza: Her seferinde I.tip ceza uygulanabilir
  28.            Ruhsatsız ve izinsiz olarak toplu taşıma yapan araçlar.
-       Ceza: III Tip ceza uygulanabilir             
  29.            Ücretli ve indirimli yolculara ait kart örneklerini gösteren tabloyu asmamak.
-       Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
  30.            Yönetmeliğin 28.maddesindeki reklamlarla ilgili esaslara uymayanlara
-       Ceza: ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, Tekrarında III. tip ceza uygulanabilir
 1. Teftiş defteri bulundurmamak
-       Ceza: Uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir.
 1. 13.maddede belirtilen fiilleri işleyenler hakkında
-       Ceza: İlk seferinde II. tip, tekrarında III. tip ve şoförün çalışma belgesi iptal edilebilir.

CEZA BEDELİNİ ÖDEMEYENLER

            Bu yönetmelik çerçevesinde ceza karşılığı ödeme yükümlülükleri en geç, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir. Ödemenin gecikmesi halinde 6183 sayılı kanundaki hükümler uygulanır. Gecikme süresi 15 günü geçtiğinde, borcu olan işletmeciye ait araca, borcun ödenmesine kadar araç bağlama cezası uygulanır.
            Bu yönetmelik çerçevesinde, koltuk artırım bedelinin toplam meblağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeninin kabulü ile karar tarihinden itibaren 12 ayda dört eşit taksitte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne yatırılmaması veya taksitlerden birinin ilgili süresinde yatırılmaması halinde 1608 sayılı yasa hükümlerine göre cezalandırılır.
            Araç bağlama cezası tebliğ edilen işletmecisi aracını tebliğ tarihinin ertesi gün mesai saatinin bitimine kadar, aracını bağlanmak üzere Ulaşım Müdürlüğü parkına çekmek zorundadır. İşletmeci bu süre zarfında Ulaşım Müdürlüğü parkına çekmeyenlerin aracı, Jandarma ve Emniyet Teşkilatına bildirilerek parka çekilmesi sağlanır.

SİGORTALAR

            Özel Halk Otobüs, Minibüs ve Dolmuş Taksi işletmecileri, araçlarını Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortasız veya eksik sigortalı araçlara, sigortaları tamamlanıncaya kadar araç bağlama cezası uygulanır.
            UKOME teknolojinin getirdiği her türlü yeniliği özel halk otobüslerinde uygulama hakkına sahiptir.
            Toplu taşıma araçlarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ticari araçlarda ilan Reklam yönetmeliği hükümlerine göre, Reklam yetki ve izin belgesi alınmamış reklam bulunduramaz veya yetki belgesindeki süresi dolmuş reklamı taşımaya devam edemezler.

YÜRÜRLÜK

            Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince düzenlenen iş bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ve ilanı ile yürürlüğe girer.

            GEÇİCİ MADDE –1-  Yeni araç almak suretiyle araç yenileyenlerden, 0 yaşında araç alanlar, araçlarını daha önce 9/ f maddesinde tanımlandığı gibi koyu yeşil renkte, siyah kuşaklı ve beyaz yazı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Otobüsü veya Minibüsü yazısı yazarak trafiğe çıkaracaktır.             
            GEÇİCİ MADDE – 2-   Özel Halk Otobüsleri, Minibüsleri ve Dolmuş Taksilerinde 31.12.2006 tarihinden itibaren “ Personel Çalışma Belgesi” bulunmayan işletmeci veya personel çalışamaz.
            GEÇİCİ MADDE – 3-  12.07.2005 tarih ve 906 sayılı Meclis Kararı ile Yönetmeliğe eklenen 5.maddenin aşağıdaki aynı haliyle geçici 3.madde olarak eklenmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden ruhsat alan araçlar hariç olmak üzere, 23.07.2004 ve 04.04.2005 tarihleri arasında araç sahiplerince araçlarını yenileyip Emniyet Müdürlüğü Trafik Şb. Müdürlüğünce araç tescil işlemlerini yaptırmış olanlara 7 (yedi) yaş şartı aranmaksızın Yönetmeliğin diğer şartlarını taşımak kaydıyla 31.12.2005 günü mesai saati bitimine kadar ruhsatları düzenlenerek verilir.
Yönetmeliğe hükümlerine uymamaları yönünde üyelerine telkinde bulunan kooperatifler, odalar, şirketler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

YÜRÜTME

            Bu yönetmeliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.         Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2008 Tarih ve 74 Sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Yorum Yaz